Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl


Ogłoszenia


W dniu 27.01.2015 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Młyńską - do ul. Robotniczej , ul. Grunwaldzką - do ul. Ogrodowej. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
  • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
  • wód deszczowych i drenażowych.

W ostanim okresie  w miejscowościach obsługiwanych przez spółkę "Wodociągi Niepołomice" ujawniono:

  • 4 przypadki nielegalnego poboru wody z  wodociągu (pominięcie układu pomiarowego, celowe uszkodzenie wodomierza, zaburzenie pracy wodomierza, pobór wody z hydrantu bez zgody spółki "Wodociągi Niepołomice")
  • 3 przypadki wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej (podłączenie rynien, drenażu)
  • 4 przypadki bezumownego podłączenia do kanalizacji sanitarnej (podłączenie budynku i nie zgłoszenie tego faktu w BOK spółki "Wodociągi Niepołomice")
  • 1 przypadek przerzucania ścieków z szamba do systemu kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 Dz.U.72 poz.747 (z późn. zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy - pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł;- wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000zł.

W wyżej wymienionych przypadkach właściciele posesji usunęli nieprawidłowości oraz na mocy zawartych porozumień zostali obciążeni kosztami związanymi z poborem wody/zrzutem ścieków.


 

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB